SprintAir S.A.
ul. Ruchliwa 22
02-182 Warszawa
Polska

Biuro Zarządu

tel: +48 22 212 55 56
fax: +48 22 212 55 01
e-mail: biuro@sprintair.eu

Sekretariat

tel: +48 22 212 55 55
fx: +48 22 212 55 01
e-mail: biuro@sprintair.eu

Dział handlowy

tel: +48 22 212 55 14
e-mail: sales@sprintair.eu

SprintAir S.A. z siedzibą w Warszawie (02-182) przy ulicy Ruchliwej 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320053, NIP: 522-271-87-17; kapitał zakładowy: 4.121.000 PLN (opłacony w całości).

© SprintAir. All rights reserved.