Informacje

Ogólne Warunki Przewozu

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

SPIS TREŚCI

Artykuł 1. Definicje
Artykuł 2. Stosowanie Warunków Przewozu i zakres ich działania
Artykuł 3. Taryfy
Artykuł 4. Rozkład lotów
Artykuł 5. Umowa przewozu lotniczego
Artykuł 6. Rezerwacja i przydział miejsc
Artykuł 7. Cena całkowita, cena za przewóz, podatki, opłaty, obciążenia i opłaty za inne usługi
Artykuł 8. Ochrona danych
Artykuł 9. Odprawa oraz wejście na pokład
Artykuł 10. Kontrola graniczna, odprawa celna i kontrola bezpieczeństwa
Artykuł 11. Dokumenty podróży
Artykuł 12. Odmowa przewozu
Artykuł 13. Szczególne zasady odnoszące się do przewozu lotniczego
Artykuł 14. Bagaż
Artykuł 15. Prawa pasażerów (zmiany warunków umowy przez SprintAir: odwołania i opóźnienia lotów)
Artykuł 16. Zwrot kosztów, zmiana Planu Podróży
Artykuł 17. Odpowiedzialność
Artykuł 18. Terminowe składanie reklamacji, przedawnienie uprawnień
Artykuł 19. Postanowienia dotyczące lotów czarterowych
Artykuł 20. Interpretacja

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

BAGAŻ: przedmioty osobiste należące do Pasażera towarzyszące mu podczas podróży jako Bagaż Rejestrowany lub Nierejestrowany, które nie zostały wyłączone z przewozu.

BAGAŻ REJESTROWANY: Bagaż znajdujący się pod opieką SprintAir, dla którego SprintAir wydał Przywieszkę Bagażową oraz Potwierdzenie Nadania Bagażu.

BAGAŻ NIEREJESTROWANY/BAGAŻ PODRĘCZNY: Bagaż, który nie jest Bagażem Rejestrowanym i który pozostaje pod opieką Pasażera przez cały czas podróży, włącznie z rzeczami osobistymi zabranymi przez Pasażera na pokład, w tym ubranie. Bagaż podręczny może być przewożony w luku bagażowym, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zmieści się w kabinie pasażerskiej. Taki bagaż zostanie odebrany od Pasażera przez służby naziemne przy wejściu do samolotu i wydany bezpośrednio po wyjściu z samolotu.

BILET: dokument wystawiony przez lub w imieniu SprintAir wydawany Pasażerowi po dokonaniu pełnej zapłaty ceny całkowitej, potwierdzający warunki umowy i informacje dotyczące podróży lotniczej: imię i nazwisko Pasażera oraz szczegóły lotu, takie jak: miejsce odlotu, miejsce przeznaczenia oraz ewentualne uzgodnione miejsca zatrzymania, godziny odlotu i przylotu. Dokument ten zawiera również odwołania do Warunków Umowy oraz inne ważne informacje. W przypadku rezerwacji dokonanej przez Internet wskazane jest wydrukowanie biletu elektronicznego. Jeżeli Pasażer dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, Pasażerowi zostanie przekazany kod rezerwacji, a bilet zostanie przesłany na wskazany adres e-mail pocztą elektroniczną.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: telefoniczne centrum obsługi klienta, którego aktualne numery dostępne są na Stronie Internetowej.

CENA CAŁKOWITA: cena do zapłaty za wszystkie usługi świadczone na rzecz Klienta przez SprintAir, obejmująca Cenę za Przewóz lotniczy oraz Opłaty za Inne Usługi.

DOKUMENTY PODRÓŻY: dokumenty wymagane przez prawo Krajów Przewozu do przekroczenia granicy, przejazdu tranzytem i/lub pobytu w danym kraju – każdy pasażer musi posiadać DOKUMENT PODRÓŻY umożliwiający jego identyfikację.

DZIEŃ (DNI): dni kalendarzowe, obejmujące wszystkie siedem dni tygodnia, przy czym dnia, w którym zawiadomienie zostało wysłane, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu.

DZIECKO: osoba, która w dniu wylotu nie ma ukończonego dwunastego roku życia.

KARTA POKŁADOWA: dokument zezwalający na wejście na pokład samolotu, wydany przy stanowisku odprawy na podstawie kodu rezerwacji Pasażera lub Biletu oraz ważnych Dokumentów Podróży.

KLIENT: osoba wymieniona w Bilecie wydawanym przez SprintAir po uiszczeniu Ceny Całkowitej.

KOD PRZEWOŹNIKA: dwie albo trzy litery lub znaki identyfikujące przewoźnika lotniczego. Kod SprintAir to SRN.

KONWENCJA: oznacza konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego:

 • podpisaną w Montrealu 28 maja 1999 r. (Konwencja Montrealska), a podpisaną w Warszawie 12 października 1929 roku (Konwencja Warszawska), w postaci pierwotnej (oryginalnej) lub ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z 1955r. i/lub uzupełnieniami wprowadzonymi Konwencją Guadalajarską z 1961 r.,
 • w zależności od tego, która z tych dwóch konwencji ma zastosowanie, a w przypadku Konwencji Warszawskiej także od tego, czy również jej zmiany i/lub uzupełnienia będą miały zastosowanie do danego przewozu ze względu na jego trasę określoną w bilecie lub łącznie wystawionych biletach.

MIEJSCE ODLOTU: miejsce oznaczone w Bilecie i w bazie danych SprintAir jako miejsce rozpoczęcia przewozu lotniczego.

MIEJSCE PRZEZNACZENIA: docelowy port lotniczy przewozu lotniczego, wskazany jako taki w Bilecie
i w bazie danych SprintAir.

NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI: zdarzenia, których nie można było uniknąć, nawet w przypadku podjęcia wszelkich racjonalnych kroków; okoliczności te obejmują m.in. przypadki działania siły wyższej, niestabilną sytuację polityczną, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające dany przelot, ryzyko związane z bezpieczeństwem, strajki, nieprzewidziane sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo danego lotu i decyzje kontroli lotów, które w danym dniu i w odniesieniu do danego samolotu mogą spowodować znaczne opóźnienia lub nawet przyczynić się do odwołania jednego bądź kilku innych kursów tego samolotu.

NIEMOWLĘ: dziecko, które w dniu podróży nie ukończyło dwóch lat.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU: postanowienia odnoszące się do przewozu lotniczego Pasażerów oraz Bagażu wykonywanego przez SprintAir zawarte w niniejszym dokumencie.

PASAŻER O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ LUB WYMAGAJĄCY SPECJALNEJ POMOCY: każda osoba, której sprawność ruchowa jest obniżona z powodu niepełnosprawności fizycznej (sensorycznej lub motorycznej), umysłowej, wieku, choroby lub z każdego innego powodu, podczas korzystania z transportu, której stan wymaga szczególnej troski oraz dostosowania do jej potrzeb usług przeznaczonych dla wszystkich Pasażerów.

PASAŻER: osoba wymieniona w Bilecie wydawanym przez SprintAir i jako taka uwzględniona w bazie danych SprintAir.

POŁĄCZENIA: dwa lub więcej odcinki lotu w danym kierunku zarezerwowane w ramach tej samej rezerwacji.

POTWIERDZENIE NADANIA BAGAŻU: dokument wydawany wyłącznie w celu identyfikacji Bagażu Rejestrowanego dołączony do Karty Pokładowej Pasażera.

PRAWO WŁAŚCIWE: przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej mające zastosowanie do stosunku wynikającego z Umowy; przepisy Rozporządzenia oraz Konwencji obowiązujące odpowiednio w danym czasie.

PRZYLOT: ostatni odcinek lotu podróży powrotnej lub lot w przypadku podróży w jedną stronę.

PRZYWIESZKA BAGAŻOWA: dokument wydawany wyłącznie w celu identyfikacji Bagażu Rejestrowanego i umieszczony na Bagażu Rejestrowanym.

ROZKŁAD: godziny przylotów i odlotów poszczególnych lotów ustalone przez SprintAir i ogłoszone na Stronie Internetowej.

ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenie Nr 2027/97/WE Rady Europejskiej, wraz z ewentualnymi zmianami.

SDR (ang. Special Drawing Right): Specjalne Prawo Ciągnienia zdefiniowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. (Aktualna wartość tej jednostki walutowej jest dostępna na stronie internetowej MFW – www.imf.org – oraz na stronach z informacjami finansowymi najważniejszych gazet).

STRONA INTERNETOWA: strona internetowa Przewoźnika –www.sprintair.eu

TARYFY: zasady i warunki dostępne na Stronie Internetowej, odnoszące się do Ceny Całkowitej, oraz opłaty i obciążenia za różne usługi świadczone przez SprintAir; a także inne przepisy wewnętrzne SprintAir. Szczegółowe informacje na temat Taryf można znaleźć na naszej Stronie internetowej.

TERMIN ODPRAWY: określony przez SprintAir w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu przedział czasu, w którym Pasażer powinien zakończyć wszelkie formalności związane z odprawą oraz odebrać Kartę Pokładową.

UE: Unia Europejska, w tym jej państwa członkowskie.

UMOWA (PRZEWOZU): umowa przewozu lotniczego Pasażerów i Bagażu zawarta pomiędzy Pasażerem a SprintAir zgodnie z Warunkami Umowy, na podstawie której SprintAir przewozi Pasażera i jego Bagaż z Miejsca Odlotu do Miejsca Przeznaczenia. Dowodem zawarcia Umowy jest Bilet oraz Przywieszka Bagażowa.

UMOWA CZARTEROWA: umowa przewozu czarterowego zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu.

UZGODNIONE MIEJSCE ZATRZYMANIA: miejsce lądowania wskazane jako takie w Bilecie oraz w bazie danych SprintAir, które nie jest uważane za Miejsce Odlotu bądź Miejsce Przeznaczenia.

WARUNKI UMOWY: oświadczenia i informacje zawarte w Bilecie, w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu, Zasadach Poufności oraz odpowiednich przepisach Prawa Właściwego.

WYLOT: pierwszy odcinek lotu podróży powrotnej lub lot w przypadku podróży w jedną stronę.

ZAŁOGA: upoważniony personel wykonujący swoje obowiązki na pokładzie samolotu, wymieniony na dokumencie lotu, tj.: piloci, personel pokładowy, obsługa techniczna i pracownicy ochrony, wykonujący czynności w zakresie swoich obowiązków.

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI: zasady podane na Stronie Internetowej regulujące przetwarzanie danych osobowych przekazanych SprintAir przez Pasażerów lub Osoby Płacące za Przewóz.

ARTYKUŁ 2 – STOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

2.1. STOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 • Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie tylko do tych rejsów lub odcinków lotu, dla których wskazana jest nazwa przewoźnika SprintAir lub jego desygnator SRN w odpowiedniej rubryce biletu pasażerskiego wydanego na ten rejs lub odcinek lotu, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w punktach 2.2-2.4
 • Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu są również stosowane w odpowiednim zakresie w przewozach bezpłatnych i zniżkowych, chyba że postanowiono inaczej w przepisach przewoźnika albo w stosownych umowach, zleceniach na przelot lub biletach.

2.2. NADRZĘDNOŚĆ PRAWA

Ogólne Warunki Przewozu stosuje się w sposób nienaruszający tych postanowień Konwencji i innych przepisów prawa, które mają moc bezwzględnie obowiązującą. Jeżeli w związku z tym niektóre postanowienia Ogólnych Warunków Przewozu nie mogłyby być zastosowane, pozostałe ich postanowienia pozostawać będą w mocy.

2.3. CZARTERY

Jeżeli przewóz jest dokonany w oparciu o umowę czarterową, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu
są stosowane w odpowiednim zakresie, o ile umowa czarterowa i bilet czarterowy nie zawierają odmiennych postanowień.

2.4. KONIECZNOŚĆ ZMIANY PRZEWOŹNIKA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których przewoźnik nie ma możliwości przewiezienia pasażera swoim rejsem podanym w rozkładzie, w celu uniknięcia lub ograniczenia opóźnienia w przewozie przewoźnik może zastąpić swój rejs rejsem innego przewoźnika lub dokonać zmiany rezerwacji na rejs innego przewoźnika. O tożsamości przewoźnika faktycznie dokonującego przewozu pasażer jest informowany najpóźniej podczas odprawy lub przy wejściu na pokład.

2.5. NADRZĘDNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU W STOSUNKU DO INNYCH PRZEPISÓW PRZEWOŹNIKA

Jeżeli Ogólne Warunki Przewozu nie stanowią inaczej, mają one pierwszeństwo stosowania
w przypadku ich niezgodności z innymi przepisami przewoźnika.

ARTYKUŁ 3 – TARYFY

3.1. SprintAir zastrzega sobie prawo do zmiany Taryf. Na życzenie Klienta SprintAir udziela informacji dotyczących Taryf za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

3.2. Pracownicy, usługodawcy i agenci SprintAir zobowiązani są do stosowania Taryf SprintAir.

ARTYKUŁ 4 – ROZKŁAD LOTÓW

Godziny odlotów i przylotów podanych w Rozkładzie SprintAir lub podanych w innym miejscu nie są gwarantowane i SprintAir zastrzega sobie prawo do ich zmiany. W przypadku zmiany planowego terminu lotu lub jego trasy już po wydaniu Planu Podroży SprintAir zawiadomi Klienta o wszelkich takich zmianach, listownie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany w trakcie rezerwacji adres e-mail lub telefonicznie na podany przy rezerwacji numer telefonu. W takim przypadku, jeśli dla Klienta Umowa straciła znaczenie, jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy i do otrzymania zwrotu Ceny Całkowitej.

ARTYKUŁ 5 – UMOWA PRZEWOZU LOTNICZEGO

5.1. ZAWARCIE UMOWY I JEJ TREŚĆ

Umowa Przewozu zawarta zostaje poprzez zapłatę Ceny Całkowitej oraz wystawienie Biletu. Następujące Warunki Umowy znajdują zastosowanie do Umowy Przewozu zawartej pomiędzy Klientem a SprintAir:

 • Warunki i informacje zawarte w Bilecie lub przekazane Klientowi ustnie w przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta;
 • Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu;
 • Zasady Zachowania Poufności;
 • Prawo Właściwe.

5.2. BILET

5.2.1. Bilet (a w przypadku przewozu Bagażu – Przywieszka Bagażowa) jest potwierdzeniem zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a SprintAir; żaden inny bilet nie będzie wydawany.

5.2.2. SprintAir przewiezie wyłącznie Pasażerów wskazanych w Bilecie. Jeżeli Pasażer nie posiada Biletu podczas odprawy, powinien podać agentowi SprintAir, dokonującemu odprawy, nr rezerwacji lub imię i nazwisko. Ponadto Pasażer zostanie poproszony o okazanie podczas odprawy ważnego Dokumentu Podróży, pozwalającego na identyfikację Pasażera.

5.2.3. Klient może zażądać ponownego wydania (wystawienie duplikatu) Biletu lub kodu rezerwacji dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta. SprintAir będzie mógł pobrać od Pasażera opłatę za taką usługę.

ARTYKUŁ 6 – REZERWACJA I PRZYDZIAŁ MIEJSC

6.1. REZERWACJA

6.1.1. Rezerwacji można dokonywać przez Stronę Internetową, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub biur podróży.

6.1.2. Rezerwacja nie będzie dokonana bez natychmiastowej zapłaty Ceny Całkowitej, jednakże w przypadku niektórych lotów możliwe jest dokonanie zapłaty za rezerwację przelewem bankowym.

6.1.3. Klient obowiązany jest przekazać SprintAir odpowiednie informacje umożliwiające kontakt w każdym czasie (numer telefonu stacjonarnego/numer telefonu komórkowego i adres e-mail). Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu e-mail, zapewnienie sobie regularnego dostępu do podanego adresu e-mail oraz jego częste sprawdzanie. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych numerów telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym miejscowości (nawet jeżeli rezerwacji dokonuje inna osoba) oraz powinien być osiągalny w każdym czasie pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niedotrzymania przez Klienta warunków wymienionych powyżej. Jeżeli rezerwacji dokonano za pośrednictwem biura podróży, a Klient nie posiada adresu e-mail, biuro podróży powinno podać własny adres e-mail i informować Klienta o wszelkich powiadomieniach dotyczących danej rezerwacji otrzymanych od SprintAir.

6.1.4. Klient jest zobowiązany do podania SprintAir pełnego imienia i nazwiska Pasażera zgodnie z Dokumentem Podróży Pasażera, który zostanie wykorzystany w czasie podróży. Jeśli Klient nie poda tych danych w czasie rezerwacji lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, za korektę nazwiska Pasażera zostanie pobrana opłata za zmianę nazwiska. Wysokość opłaty dostępna jest na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

6.2. WYMOGI ZWIĄZANE Z REZERWACJĄ

6.2.1. Jeżeli Pasażer wymaga specjalnej opieki, Pasażer lub Osoba Płacąca za Przewóz są zobowiązani do poinformowania Biura Obsługi Klienta o niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej Pasażera podczas dokonywania rezerwacji.

6.2.2. Ponieważ SprintAir nie posiada możliwości zweryfikowania stanu zdrowia Pasażera, Pasażerowie cierpiący na poważną lub zakaźną chorobę lub wymagający opieki lekarskiej z innych przyczyn są zobowiązani do uzyskania opinii lekarskiej stwierdzającej możliwość odbycia podróży lotniczej. Zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Przewozu, SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia lub za śmierć Pasażera podczas podróży lotniczej, będące skutkiem takiego stanu zdrowia.

6.2.3. SprintAir zastrzega sobie prawo żądania wyczerpującego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia Pasażera oraz możliwości odbycia przez niego podróży lotniczej, zawierającego wyraźną zgodę lekarza na przewóz Pasażera drogą lotniczą, w każdym z przypadków wymienionych w pkt 6.2.1. W razie potrzeby SprintAir może zażądać, aby danemu Pasażerowi towarzyszyła osoba zapewniająca wykwalifikowaną opiekę lekarską lub pielęgniarską.

6.2.4. W przypadku, gdy Pasażer nie spełnia wymogów określonych w pkt 6.2.1 i 6.2.2, lub SprintAir nie jest w stanie zapewnić w swoim samolocie, lecącym zgodnie z Rozkładem, warunków określonych w zaświadczeniu lekarskim Pasażera, SprintAir odmówi dokonania rezerwacji i przewozu oraz zwróci Cenę za Przewóz.

6.2.5 W przypadku zamiaru przewozu Bagażu specjalnego lub przedmiotów przewożonych warunkowo, Pasażer lub osoba dokonująca rezerwacji powinna poinformować o tym Biuro Obsługi Klienta (patrz pkt 14.4.).

6.3. PRZYDZIAŁ MIEJSC

6.3.1. Na żaden z lotów SprintAir miejsca nie są wcześniej przydzielane (żadne miejsca nie są więc wskazywane w Bilecie). Jednakże Pasażerowie o specjalnych potrzebach oraz rodzice podróżujący z małymi dziećmi mogą wejść na pokład w pierwszej kolejności, pod warunkiem, że wskażą takie okoliczności przy bramce w momencie rozpoczęcia wejścia na pokład.

6.4. ZMIANY DOKONYWANE PRZEZ PASAŻERA

6.4.1. Rezerwacja określona w Bilecie nie może zostać przeniesiona bądź zmieniona na zasadach innych, niż opisane poniżej.

6.4.2. Godzinę lub trasę lotu określoną w Bilecie można zmienić za pośrednictwem Strony Internetowej lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta nie później niż 1 godzinę przed planowym czasem odlotu. Pasażer zobowiązany będzie uiścić opłatę za zmianę rezerwacji oraz zapłacić różnicę pomiędzy pierwotną a nową Ceną za Przewóz (uwzględniającą wszelkie zmiany odnoszące się do podatków, opłat, obciążeń oraz Opłat za Inne Usługi), o ile wymaga tego taryfa, w której został zakupiony przewóz. Jeżeli nowa Cena Całkowita jest niższa od ceny pierwotnej, Pasażer nie będzie uprawniony do uzyskania zwrotu różnicy z wyjątkiem różnicy wynikającej z niższych podatków, opłat lub obciążeń.

6.4.3. W celu zmiany imienia i/lub nazwiska Pasażera należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta nie później niż 1 godzinę przed planowym czasem Wylotu. Pasażer zobowiązany będzie uiścić opłatę za zmianę danych (o ile wymaga tego taryfa, w której zakupiony został przewóz), której wysokość znaleźć można na Stronie Internetowej i w Biurze Obsługi Klienta. Zmiana imienia i/lub nazwiska możliwa jest jedynie na wszystkich odcinkach lotu w danej rezerwacji potwierdzonej Biletem.

6.5. REZYGNACJA Z REZERWACJI PRZEZ PASAŻERA

6.5.1. Klient ma prawo zrezygnować z rezerwacji. W przypadku niektórych taryf Pasażer ma prawo do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu zapłaconej na rzecz Przewoźnika należności, jeżeli któryś z segmentów biletu nie został wykorzystany przez Pasażera. Zwrot zapłaconej należności za Przelot zostanie dokonany tylko w zakresie niewykorzystanych segmentów. Termin rezygnacji z przelotu zapisany jest w warunkach taryfy.

6.5.2. Jeżeli Pasażer nie skorzystał z przelotu, niezależnie od warunków taryfy, przysługuje mu zwrot opłat lotniskowych, z zastrzeżeniem konieczności poniesienia na rzecz Organizatora opłaty administracyjnej w związku z dodatkowymi kosztami i nakładem pracy ponoszonymi przez Organizatora z tytułu refundacji w wysokości 56 PLN na osobę za lot w jedną stronę, chyba że niewykorzystanie biletu nastąpiło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika.

6.5.3. W przypadku śmierci bliskiego członka rodziny (matki, ojca, siostry, brata, dziadka, babci, dziecka, wnuka, wnuczki, żony, męża, konkubiny lub konkubenta), która nastąpiła w ciągu miesiąca przed planowanym terminem odlotu zgodnie z Planem Podróży, na wniosek złożony w terminie 1 miesiąca od daty śmierci takiego członka rodziny, Klient otrzyma zwrot Ceny Całkowitej za niewykorzystaną część przewozu, pod warunkiem przedstawienia kopii świadectwa zgonu w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku i poinformowania Przewoźnika o rezygnacji z przelotu najpóźniej na 2 godziny przed rozkładową godziną odlotu.

6.5.4. W przypadku gdy SprintAir zmieni trasę lub godzinę lotu określoną w Bilecie zgodnie z paragrafem 15.1., pominie Uzgodnione Miejsce Zatrzymania lub też doda nowe miejsce zatrzymania, Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i do otrzymania zwrotu Ceny Całkowitej.

ARTYKUŁ 7 – CENA CAŁKOWITA, CENA ZA PRZEWÓZ, PODATKI, OPŁATY, OBCIĄŻENIA I OPŁATY ZA INNE USŁUGI

7.1. CENA CAŁKOWITA, CENA ZA PRZEWÓZ

7.1.1. O ile SprintAir wyraźnie nie wskaże inaczej, Cena Całkowita obejmuje Cenę za Przewóz, podatki, opłaty, obciążenia i Opłaty za Inne Usługi. Informacje na temat części składowych Ceny Całkowitej oraz ich poszczególnych wysokości zostaną przedstawione Klientowi w trakcie procesu rezerwacji na Stronie Internetowej, poprzez Biuro Obsługi Klienta lub przez biuro podróży, w zależności od sposobu dokonywania rezerwacji. W przypadku wyboru przez Pasażera lub osobę trzecią dokonującą zapłaty, płatności kartą płatniczą, Cena Całkowita jest powiększana o ustaloną opłatę z tego tytułu. Opłata
ta nie przekracza równowartości kosztów ponoszonych przez SprintAir w związku z płatnością kartą. Informacja o wysokości i obowiązku poniesienia dodatkowej opłaty z tytułu płatności kartą jest przekazywana w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji, zaś zgoda Pasażera lub osoby trzeciej dokonującej zapłaty jest wyrażana na zasadzie opcjonalnej (opt-in).

7.1.2. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Cena za Przewóz obejmuje jedynie cenę za przewóz z Miejsca Odlotu do Miejsca Przeznaczenia oraz odpowiednie podatki, opłaty i obciążenia. Cena za Przewóz nie obejmuje naziemnych usług transportowych pomiędzy poszczególnymi terminalami (portami) lotniczymi lub pomiędzy terminalami (portami) lotniczymi i terminalami miejskimi lub Opłat za Inne Usługi zamówione przez Klienta.

7.1.3. Cena za Przewóz jest obliczona zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu rezerwacji danego przewozu, wskazanymi na Stronie Internetowej. Zmiana tych stawek w okresie pomiędzy datą rezerwacji a datą rozpoczęcia podróży nie ma wpływu na Cenę za Przewóz (z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 6.4. i 7.2.2.).

7.2. PODATKI, OPŁATY, OBCIĄŻENIA I OPŁATY ZA INNE USŁUGI

7.2.1. Cena za Przewóz zasadniczo obejmuje podatki, opłaty, obciążenia i inne opłaty nałożone przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi lub SprintAir oraz możliwie jak najniższe Opłaty za Inne Usługi, których nie można uniknąć, niezbędne dla dokonania rezerwacji, według stawek obowiązujących w chwili dokonywania rezerwacji (zakupu). Koszty te są zwykle osobno wyszczególnione w Cenie za Przewóz w wydawanym Klientowi Bilecie. Klient zostanie o tych kwotach poinformowany również podczas procesu rezerwacji. Cena za Przewóz obejmuje opłatę lotniskową za usługi świadczone przez operatora lotniska.

7.2.2. SprintAir zastrzega sobie prawo, na co Klient wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, żądania od Klienta zapłaty wszelkich nowych, bądź obowiązujących w wyższej wysokości, podatków, opłat, obciążeń lub innych opłat (w tym Opłat za Inne Usługi) związanych z podróżą Klienta, wymaganych przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi, jeśli zmiana taka zaszła pomiędzy datą wydania Biletu, a datą podróży, w razie konieczności z mocą wsteczną. W razie nieuiszczenia tych opłat, SprintAir ma prawo odmówić przewozu Pasażera wymienionego w danej rezerwacji zgodnie z Artykułem 12.

7.3. WALUTA

Cena za Przewóz, podatki, opłaty, obciążenia oraz Opłaty za Inne Usługi są obliczane i płatne w walucie Miejsca Wylotu, chyba że przed dokonaniem płatności lub w chwili płatności wskazana zostanie przez SprintAir inna waluta (np. z powodu niewymienialności lokalnej waluty). Faktura wystawiona będzie w walucie płatności.

7.4. PŁATNOŚĆ

7.4.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.4.1.1. Zapłata Ceny Całkowitej może być dokonana kartą płatniczą podczas dokonywania rezerwacji, przelewem lub gotówką przed odlotem. Każdorazowo, zapłata Ceny Całkowitej musi nastąpić przed zakończeniem odprawy na pierwszy odcinek podróży. W niektórych wyjątkowych przypadkach – o których Klient zostanie powiadomiony podczas dokonywania rezerwacji – Klient będzie obowiązany, na żądanie, oddzielnie zapłacić kwoty podatków, opłat i obciążeń (niektóre porty lotnicze mogą wymagać dokonania płatności w porcie lotniczym).

7.4.1.2. Jeżeli podatki, opłaty, obciążenia oraz Opłaty za Inne Usługi zostały naliczone w nieprawidłowej kwocie, Pasażer lub Osoba Płacąca za Przewóz zapłaci różnicę lub będzie uprawniona do zwrotu. Pasażer lub Osoba Płacąca za Przewóz może domagać się zwrotu wyłącznie od wystawcy Planu Podróży.

7.4.1.3. Pasażer ponosi odpowiedzialność za płatność Ceny Całkowitej nawet jeżeli Cena Całkowita została opłacona przez osobę trzecią. Karta użyta do dokonania płatności lub płatność przelewem bankowym i/lub dane rezerwacji mogą zostać uznane przez SprintAir, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wskazujące na poważne zagrożenie oszustwem. W takim przypadku SprintAir skontaktuje się z Pasażerem i/lub Osobą Płacąca za Przewóz pod numerem telefonu podanym w trakcie rezerwacji w celu weryfikacji danych rezerwacji i płatności. Jeżeli kontakt pod żadnym z podanych numerów telefonów będzie niemożliwy lub jeżeli Klient nie będzie w stanie zweryfikować danych płatności lub rezerwacji, SprintAir zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu Ceny Całkowitej w taki sam sposób w jaki została zapłacona Cena Całkowita.

7.4.1.4. Na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu SprintAir wystawia faktury VAT na Cenę Całkowitą. Faktura VAT zostaje wysłana pocztą na adres wskazany przez pasażera podczas rezerwacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy podany w trakcie rezerwacji.

7.4.1.5. Zapłata Ceny Całkowitej nastąpi w walucie, w której określona została Cena za Przewóz, chyba że uzgodniono inaczej.

7.4.2. PŁATNOŚĆ PRZY REZERWACJI PRZEZ INTERNET (ONLINE)

Pasażer lub Osoba Płacąca za Przewóz zapłaci Cenę Całkowitą przy pomocy karty płatniczej odpowiedniej do dokonywania płatności przez Internet podczas dokonywania rezerwacji przez Internet lub przelewem bankowym w odpowiednim terminie określonym dla płatności przelewem bankowym.

7.4.3. PŁATNOŚĆ PRZY REZERWACJI PRZEZ BIURO OBSŁUGI KLIENTA

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, Pasażer lub Osoba Płacąca
za Przewóz zapłaci Cenę Całkowitą przelewem bankowym na zasadach dostępnych na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta (patrz pkt 6.1.2.). Informacje dotyczące opłat obowiązujących w przypadku rezerwacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta dostępne są na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

7.4.4. PŁATNOŚĆ PRZY REZERWACJI PRZEZ BIURO PODRÓŻY

W przypadku gdy rezerwacji dokonuje biuro podróży, biuro podróży organizuje dokonanie płatności na rzecz SprintAir. Klient dokonuje zapłaty na rzecz biura podróży na zasadach określonych przez biuro. Obowiązkiem biura podróży jest poinformowanie Klienta o Ogólnych Warunkach Przewozu i przekazanie Planu Podróży. Umowa Przewozu lotniczego jest zawarta pomiędzy Klientem a SprintAir. Jeżeli Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu, powinien przysłać odnośny wniosek na piśmie do SprintAir. Zwrot zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu. Informacje o adresie SprintAir dostępne są na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

7.4.5. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM

Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, Klient ponosi wszelkie koszty związane
z tą metodą płatności. Kwota przelewu musi pokrywać pełną i dokładną Cenę Całkowitą oraz musi zostać odebrana przez SprintAir w terminie określonym na Stronie Internetowej. W przeciwnym razie rezerwacja utraci ważność i zostanie anulowana. Termin dokonywania rezerwacji opłacanych przelewem bankowym jest ograniczony. Jeżeli Klient nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 5 dni od daty rezerwacji na adres e-mail podany w momencie jej dokonywania, jest on odpowiedzialny za skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta w celu weryfikacji odebrania płatności. SprintAir dokonuje przelewu wszystkich niezidentyfikowanych płatności z powrotem na konto bankowe, z którego pochodzą. Wszelkie koszty związane z płatnością przelewem bankowym ponosi Pasażer lub Osoba Płacąca za Przewóz.

ARTYKUŁ 8 – OCHRONA DANYCH

8.1. Pasażer jest zobowiązany do udostępnienia Przewoźnikowi takich danych osobowych, jakie są niezbędne dla dokonania rezerwacji, wystawienia Planu Podróży, realizacji umowy przewozu, otrzymania świadczeń oraz dla dopełnienia wymogów imigracyjnych, bezpieczeństwa i innych dotyczących przekraczania granicy. Odmowa podania tych danych, podanie przez osobę dokonującą rezerwacji błędnych danych lub danych uniemożliwiających Przewoźnikowi kontakt z Pasażerem w szczególności w sytuacji zmiany rozkładu lotów lub zaistniałych nieregularnościach w przewozie, zwalnia Przewoźnika z odpowiedzialności ze szkody spowodowane tymi zmianami lub nieregularnościami.

8.2. Pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie w tym przechowywanie oraz używanie danych osobowych i teleadresowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przekazywanie ich organom administracji państwowej oraz władzom innych państw w zakresie koniecznym do spełnienia procedur imigracyjnych, wjazdowych, procedur bezpieczeństwa, w celu zwalczania terroryzmu i innych przestępstw, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów i odbiorców danych. Pasażer wyraża również zgodę na przekazywanie danych osobowych i teleadresowych podmiotom trzecim, takim jak Agenci obsługi naziemnej, hotele, restauracje, jednak tylko w zakresie koniecznym do wywiązania się z warunków umowy przewozu. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do zawarcia i realizacji umowy przewozu.

8.3. Dane osobowe Pasażera nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, bez uprzednio wyrażonej zgody przez Pasażera.

8.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania przez Pasażera błędnych lub niekompletnych danych.

ARTYKUŁ 9 – ODPRAWA ORAZ WEJŚCIE NA POKŁAD

9.1. Odprawa rozpoczyna się na 90 minut przed godziną odlotu i kończy się 35 minut przed godziną odlotu zgodnie z Rozkładem na lotnisku Miejsca Wylotu.

W przypadku, gdy Pasażer

 • nie dopełni procedur odprawy w Terminie Odprawy lub
 • nie dopełni procedur na stanowisku odprawy do chwili jej zakończenia, jego rezerwacja zostanie anulowana przez SprintAir, a Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład, bez prawa do zwrotu kosztów (z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 6.5.2. oraz wynikających z warunków taryfy, w której został zakupiony przewóz).

9.2. Przy odprawie Pasażer powinien przedstawić dowód tożsamości oraz ważne Dokumenty Podróży, zgodnie z Artykułem 11. W przeciwnym razie SprintAir odmówi przewozu Pasażera.

9.3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przylotu do portu przeznaczenia, wymienionego w Planie Podróży, polegające na utracie dalszych połączeń lotniczych lub innych (kolejowych, autobusowych) zorganizowanych przez Pasażera we własnym imieniu i na własny koszt.

ARTYKUŁ 10 – KONTROLA GRANICZNA, ODPRAWA CELNA I KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

10.1. Wszyscy Pasażerowie podróżujący na trasach SprintAir powinni poddać się formalnościom związanym z kontrolą bezpieczeństwa i jeśli wymagane kontrolą graniczną. W przypadku gdy Pasażer odmówi poddania się takim procedurom, SprintAir nie wykona przewozu, anuluje rezerwację i odmówi przyjęcia Pasażera na pokład samolotu.

10.2. Pasażer podda się kontrolom bezpieczeństwa prowadzonym przez funkcjonariuszy organów państwowych lub personel portu lotniczego w Krajach Przewozu, przez zarządzającego portem lotniczym oraz przez przewoźnika.

10.3. Jeżeli wymaga tego prawo Kraju Przewozu, Pasażer będzie obecny przy kontroli Bagażu dokonywanej przez organy celne lub przez innych przedstawicieli władz.

10.4. W zakresie dopuszczalnym przez prawo SprintAir nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z takich kontroli, odmowy poddania się kontroli przez Pasażera lub odmowy poddania kontroli Bagażu lub z powodu niespełnienia przez Pasażera wymogów określonych w którymkolwiek z punktów 10.1, 10.2 i 10.3.

ARTYKUŁ 11 – DOKUMENTY PODRÓŻY

11.1. Przed podróżą Pasażer jest obowiązany przedstawić konieczne Dokumenty Podróży
oraz przestrzegać przepisów obowiązujących w Krajach Przewozu. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności z tytułu istnienia, poprawności i ważności Dokumentów Podróży Pasażera.
W przypadku, gdy Pasażer nie spełnia tych wymogów lub w przypadku, gdy Dokumenty Podróży Pasażera są niewłaściwe, SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tego tytułu.

11.2. Jeżeli wymagana jest ważna wiza wjazdowa upoważniająca do wejścia na teren portu tranzytowego, Pasażer powinien posiadać wizę przy wjeździe. SprintAir nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z niedopełnienia przez Pasażera tego obowiązku.

11.3. Jeśli w Miejscu Docelowym wymagana jest wiza pobytowa, a Pasażer podróżuje jedynie tranzytem na terytorium danego kraju i nie ma wymogu posiadania wizy tranzytowej, Pasażer powinien udowodnić, że przejeżdża tranzytem przez terytorium danego kraju. Jeżeli Pasażer nie udokumentuje tego faktu, SprintAir nie wykona przewozu, anuluje rezerwację i odmówi przyjęcia Pasażera na pokład samolotu.

11.4. W przypadku gdy SprintAir jest obowiązany do zapłaty jakichkolwiek grzywien lub kar lub w przypadku poniesienia przez SprintAir jakichkolwiek wydatków z powodu nieprzestrzegania przez Pasażera zasad, o których mowa w pkt 11.1.-11.3., na żądanie SprintAir Pasażer zwróci takie koszty na rzecz SprintAir. Pasażer poniesie również koszty transportu z kraju, który odmówił mu prawa wjazdu. SprintAir nie zwróci Pasażerowi proporcjonalnej części Ceny za Przewóz związanej z przewozem do kraju, który nie zezwala na wjazd Pasażera na swoje terytorium.

11.5. Akceptowanymi przez SprintAir Dokumentami podróży są:

 • dla wszystkich Pasażerów (dorosłych i dzieci) podróżujących na rejsach międzynarodowych poza strefą Schengen – paszport;
 • dla osób dorosłych podróżujących na rejsach do krajów strefy Schengen – paszport/ dowód osobisty;
 • dla osób dorosłych podróżujących na rejsach krajowych – paszport/ dowód osobisty/ prawo jazdy;
 • dla dzieci podróżujących na rejsach krajowych i do krajów strefy Schengen – paszport/ dowód osobisty;
 • dla dzieci w wieku powyżej lat 7 podróżujących na rejsach krajowych – paszport/ dowód osobisty/ legitymacja szkolna (ze zdjęciem);
 • dla dzieci w wieku do lat 7 podróżujących na rejsach krajowych – paszport/ dowód osobisty/ legitymacja szkolna (ze zdjęciem)
 • dla dzieci do 2 roku życia podróżujących na rejsach krajowych – paszport/dowód osobisty/akt urodzenia.

ARTYKUŁ 12 – ODMOWA PRZEWOZU

12.1. Oprócz przypadków określonych w innych artykułach niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, SprintAir zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub odmowy dalszego przewozu Pasażera lub Bagażu Pasażera, jeżeli:

 • SprintAir z uzasadnionych względów uważa, że odmowa przewozu jest konieczna ze względów bezpieczeństwa (np. w przypadku gdy Pasażer jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie);
 • SprintAir z uzasadnionych względów uważa, że przewóz może narazić na niebezpieczeństwo życie, zdrowie, integralność fizyczną lub wygodę Pasażera i/lub innych osób znajdujących
  się na pokładzie samolotu;
 • SprintAir z uzasadnionych względów uważa, że wiek, stan psychiczny lub fizyczny Pasażera może narazić na niebezpieczeństwo Pasażera i/lub inne osoby znajdujące się na pokładzie samolotu lub należące do nich mienie;
 • Pasażer, jego zachowanie lub ubranie wywołują strach, niesmak lub zgorszenie osób
  na pokładzie samolotu;
 • Pasażer naruszył zasady postępowania podczas wcześniejszego lotu i SprintAir z uzasadnionych względów uważa, że Pasażer powtórzy takie zachowanie;
 • SprintAir uprzednio powiadomił Pasażera na piśmie, iż w żadnym czasie nie będzie przewozić Pasażera żadnym ze swoich lotów;
 • SprintAir mógł również odmówić dokonania rezerwacji dla Pasażera;
 • Pasażer odmówił poddania się formalnościom kontroli granicznej i/lub celnej;
 • Pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa lub poddania Bagażu kontroli bezpieczeństwa;
 • Pasażer nie zapłacił obowiązującej Ceny Całkowitej, podatków, opłat, obciążeń lub Opłat za Inne Usługi;
 • Pasażer nie zapłacił SprintAir opłat związanych z wcześniejszym lotem;
 • SprintAir z uzasadnionych względów uważa, że odmowa przewozu jest konieczna dla podporządkowania się przepisom obowiązującym w którymkolwiek z Krajów Przewozu;
 • Pasażer nie posiada ważnej Karty Pokładowej lub ważnych Dokumentów Podróży (co obejmuje zniszczenie takich dokumentów w trakcie przewozu);
 • Pasażer nie spełnia lub SprintAir w uzasadniony sposób uważa, że Pasażer nie spełnia wymogów wjazdu obowiązujących w kraju Uzgodnionego Miejsca Zatrzymania lub Miejsca Przeznaczenia (w tym niedopełnienie wymogu podania informacji dotyczących Dokumentów Podróży nie później niż 4 godziny przed planową godziną odlotu na Stronie Internetowej w przypadku podróży do Miejsc Przeznaczenia, w których jest to obowiązkowe);
 • Pasażer próbuje dostać się na terytorium kraju, przez który może podróżować tylko
  w tranzycie;
 • Pasażer odmówi przekazania swoich Dokumentów Podróży SprintAir lub organom władz – za pokwitowaniem – jeżeli zostanie o to poproszony;
 • Pasażer nie jest w stanie udowodnić, iż jest osobą, na rzecz której została dokonana rezerwacja;
 • Pasażer nie poinformował SprintAir o swoich specjalnych potrzebach lub zamiarze zabrania specjalnego bagażu lub przedmiotów przewożonych warunkowo;
 • Pasażer potrzebuje specjalnej pomocy, której SprintAir nie jest w stanie zapewnić lub której koszt byłby nieproporcjonalnie wysoki.

12.2. W przypadku gdy zachowanie Pasażera stanowi wykroczenie lub może stanowić przestępstwo lub też gdy Pasażer pali na pokładzie samolotu, SprintAir spowoduje wszczęcie procedury prawnej przez odpowiednie władze.

12.3. W przypadku gdy SprintAir z uzasadnionych względów odmówi przewozu Pasażera lub usunie Pasażera z samolotu po wylądowaniu na trasie lotu na podstawie niniejszego Artykułu, SprintAir zwróci Pasażerowi Cenę Całkowitą po potrąceniu Opłat za Inne Usługi oraz Opłaty za Niewykorzystane Miejsce. SprintAir nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione z powodu takiej odmowy przewozu lub usunięcia z samolotu.

ARTYKUŁ 13 – SZCZEGÓLNE ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEWOZU LOTNICZEGO PASAŻERÓW

13.1. PRZEWÓZ PASAŻERÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH (SSR)

13.1.1. W przypadku jeśli Pasażer ma specjalne potrzeby, powinien poinformować o tym SprintAir  w chwili dokonywania rezerwacji, z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzi przed opublikowaną godziną odlotu (patrz pkt 6.2.).

13.1.2. Na pokładzie samolotu może lecieć ograniczona liczba Pasażerów niepełnosprawnych lub Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa oraz zapewnienia niezbędnej pomocy takim pasażerom, a także z uwagi na rozmiary posiadanych samolotów i liczbę personelu pokładowego SprintAir gwarantuje przewóz jednocześnie maksymalnie 2 Pasażerów niepełnosprawnych lub Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

13.1.3. Pasażerowie niepełnosprawni oraz o ograniczonej sprawności ruchowej, z uwagi na wymogi kontroli bezpieczeństwa, powinni zgłosić się do odprawy z wyprzedzeniem przynajmniej 60 minut przed opublikowaną godziną odlotu (patrz pkt 9.3.).

13.1.4. SprintAir nie przyjmuje na pokład kobiet w ciąży powyżej 34 tygodnia. Kobiety ciężarne powyżej 26 tygodnia ciąży mogą podróżować liniami SprintAir wyłącznie pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do odbycia podróży lotniczej. W takim wypadku, podróż odbywa się na własną odpowiedzialność Pasażerki.

13.1.5. SprintAir przewozi Pasażerów wymagających w normalnych warunkach dodatkowego tlenu z powodów medycznych pod warunkiem posiadania przez nich zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ich zdolność do podróżowania drogą lotniczą bez konieczności podania dodatkowego tlenu podczas planowanego lotu. Pasażerowie, którzy nie przedstawią wymaganego zaświadczenia przy stanowisku odprawy, nie otrzymają pozwolenia na lot. Nie zezwala się Pasażerom na wnoszenie na pokład samolotu dodatkowego tlenu, a SprintAir nie może zapewnić tlenu na pokładzie w takich przypadkach, co wynika z ograniczeń operacyjnych Przewoźnika.

13.2. PRZEWÓZ NIEMOWLĄT I OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

13.2.1. Niemowlęta które w dniu wylotu mają ukończone 7 dni życia, a nie ukończyły 2 roku życia mogą podróżować na kolanach rodziców. Z jednym dorosłym może podróżować tylko jedno Niemowlę. Na pokładzie samolotu może podróżować jednocześnie nie więcej niż 5 Niemowląt. Wysokość opłaty za przewóz Niemowląt dostępna jest na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

13.2.2. Dzieci, które w dniu wylotu ukończyły drugi rok życia, a nie ukończyły dwunastego roku życia są uprawnione do podróży wg taryfy zniżkowej, pod warunkiem przedstawienia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Dzieci mogą podróżować tylko pod opieką osoby, która ukończyła szesnasty rok życia, z zastrzeżeniem pkt 13.2.3.-13.2.5.

13.2.3. Dzieci, które w dniu wylotu mają ukończone pięć lat oraz nie ukończyły dwunastego roku życia mogą podróżować samodzielnie tylko pod warunkiem wykupienia dodatkowej asysty (cennik usług dodatkowych dostępny na stronie internetowej Przewoźnika). Opiekę nad dzieckiem sprawuje członek personelu pokładowego oraz pracownicy obsługi naziemnej. Asysta jest dodatkowo płatna. Dziecko podróżuje na odpowiedzialność wysyłających je opiekunów. Dziecko podróżujące samodzielnie zostanie dopuszczone do przelotu pod warunkiem, że na lotnisko w porcie początkowym odprowadza je osoba pełnoletnia, od której Przewoźnik otrzyma pisemne potwierdzenie na przewidzianym przepisami formularzu, że w porcie docelowym będzie na dziecko oczekiwać inna osoba pełnoletnia. W przypadku nie zgłoszenia się osoby odbierającej dziecko, osoba odprowadzająca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, które Przewoźnik uzna za niezbędne w celu zapewnienia dziecku opieki. Przewoźnik może zażądać przedłożenia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Opiekunowie są zobowiązani poinformować Przewoźnika o samodzielnej podróży dziecka w chwili dokonywania rezerwacji oraz uiścić dodatkową opłatę za usługę asysty.

13.2.4. Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły piątego roku życia nie mogą w żadnym przypadku podróżować bez opieki ze strony pełnoletniego opiekuna.

13.2.5. Osoby niepełnoletnie, które w dniu wylotu mają ukończony dwunasty rok życia, a nie mają ukończonego szesnastego roku życia mogą podróżować samodzielnie bez asysty na odpowiedzialność wysyłających je opiekunów, pod warunkiem, że na lotnisko w porcie początkowym odprowadza je osoba pełnoletnia, od której Przewoźnik otrzyma pisemne oświadczenie na przewidzianym przepisami formularzu „o odpowiedzialności Opiekuna za samodzielny przelot dziecka”. Przewoźnik może zażądać przedłożenia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Na życzenie rodziców, dzieci w wieku 12-16 lat mogą podróżować pod opieką personelu pokładowego jako UMNR, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 13.2.3. Opiekunowie są zobowiązani poinformować Przewoźnika o samodzielnej podróży dziecka w chwili dokonywania rezerwacji.

13.2.6. Z przyczyn operacyjnych Przewoźnik może wprowadzić ograniczenie w liczbie dzieci podróżujących z asystą jednocześnie na pokładzie.

13.2.7. Osoby, które ukończyły szesnasty rok życia mogą podróżować samodzielnie.

13.3. ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

13.3.1. Pasażer powinien przez cały czas przestrzegać instrukcji Załogi.

13.3.2. Ze względów bezpieczeństwa SprintAir może zabronić lub ograniczyć korzystanie ze sprzętu elektronicznego na pokładzie samolotu, w tym między innymi z telefonów komórkowych, laptopów, przenośnych odtwarzaczy i urządzeń nagrywających, przenośnych aparatów radiowych, odtwarzaczy płyt CD, gier elektronicznych lub urządzeń nadawczych, zabawek sterowanych przez radio i krótkofalówek. Dozwolone jest używanie aparatów słuchowych i rozruszników serca.

13.3.3. Ze względów bezpieczeństwa Pasażerowie mogą spożywać napoje alkoholowe zakupione wyłączenie na pokładzie.

13.3.4. W przypadku gdy Pasażer:

 • W uzasadnionej ocenie Załogi zachowuje się w sposób stanowiący zagrożenie
  dla bezpieczeństwa osób na pokładzie i należącego do nich mienia;
 • Znieważa członków Załogi słownie lub fizycznie lub przeszkadza załodze w wykonywaniu obowiązków;
 • Nie przestrzega poleceń Załogi (w tym ostrzeżeń o zakazie spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, palenia i korzystania ze sprzętu elektronicznego);
 • Powoduje dyskomfort, niesmak, szkody lub obrażenia ciała osób na pokładzie samolotu;

SprintAir ma prawo podjąć wszelkie kroki w tym zastosować środki przymusu, jakie uważa
za konieczne, w celu uniemożliwienia lub powstrzymania takiego zachowania, zaś Pasażer zobowiązuje się naprawić i wyrównać SprintAir wszelkie szkody i koszty wynikające z takiego zachowania. SprintAir zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

13.3.5. W pozostałych kwestiach do wszystkich czynów popełnionych na pokładzie mają zastosowanie postanowienia Tokijskiej Konwencji w Sprawie Przestępstw i Niektórych Innych Czynów Popełnionych na Pokładzie Statków Powietrznych, podpisanej dnia 14 września 1963 r., oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

13.3.6. Na pokładzie samolotów SprintAir palenie papierosów i jakichkolwiek innych substancji jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować nałożeniem na Pasażera surowych sankcji karnych, jak również dochodzeniem przez SprintAir od Pasażera zwrotu kosztów z tytułu wynikłych szkód.

13.4. CATERING I INNE USŁUGI

13.4.1. SprintAir oferuje podczas swoich lotów napoje i lekkie przekąski w cenie biletu lub też sprzedaż napojów i lekkich przekąsek w zależności od połączenia.

ARTYKUŁ 14 – BAGAŻ

14.1. RODZAJE BAGAŻU, BEZPŁATNY LIMIT BAGAŻU

14.1.1. Pasażer może zabrać bez dodatkowej opłaty bagaż rejestrowany o maksymalnej wadze 8-12 kg (w zależności od taryfy). Jeżeli waga bagażu Pasażera przekracza przewidziany przepisami ciężar, Pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę za nadbagaż. Informację o wysokości takiej opłaty można uzyskać na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

14.1.2. Przewóz nadbagażu jest możliwy tylko w ramach wolnej pojemności przewozowej. SprintAir zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby sztuk Bagażu Rejestrowanego na Pasażera i/lub odmowy przewozu bagażu przekraczającego podane limity lub za który nie została uiszczona opłata dodatkowa. Jeśli takie limity obowiązują, informacja o nich jest dostępna na Stronie Internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

14.1.3. Pasażer może przewieźć tylko jedną sztukę Bagażu Podręcznego na Pasażera o wadze
nie przekraczającej 5 kilogramów i rozmiarach nie przekraczających (55)x(40)x(12) cm. Rozmiary te obejmują kółka, uchwyty i boczne kieszenie.

14.1.4. Oprócz Bagażu Podręcznego Pasażer może wnieść na pokład następujące przedmioty:

 • płaszcz lub koc;
 • telefon komórkowy;
 • materiały do czytania w czasie lotu;
 • dla dzieci poniżej drugiego roku życia: jedzenie na czas podróży, składany wózek dziecięcy;
 • kule dla osób niepełnosprawnych;
 • parasol lub laska;

14.1.5. W niektórych portach lotniczych obowiązuje wymóg przewożenia wyłącznie jednej sztuki Bagażu Podręcznego i zakaz wnoszenia na pokład dodatkowych bagaży lub jakichkolwiek innych przedmiotów. W takich przypadkach obowiązują przepisy danego portu lotniczego.

14.1.6. Jeśli Bagaż Podręczny nie spełni wymogów określonych w paragrafie 14.1 niniejszych warunków (zwłaszcza odnoszących się do ilości i wagi Bagażu Podręcznego), SprintAir zastrzega sobie prawo odmowy przewozu Bagażu jako Bagażu Podręcznego. Wówczas SprintAir przewiezie Bagaż jako Bagaż Rejestrowany po pobraniu opłaty za ewentualny nadbagaż. W razie nieuiszczenia opłaty przez Pasażera, SprintAir zastrzega sobie prawo odmowy przewozu Pasażera lub jego Bagażu. SprintAir nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z odmowy przewozu w takim przypadku.

14.1.7. Pasażer powinien schować swój Bagaż Podręczny i inne przedmioty przewożone na pokładzie w taki sposób, aby przejścia i wyjścia awaryjne pozostały wolne i dostępne zgodnie z instrukcjami Załogi.

14.1.8. Wózki niemowlęce oraz wózki inwalidzkie są odprawiane z pozostałym Bagażem i przewożone bez dodatkowej opłaty.

14.2. PRZYJĘCIE BAGAŻU

14.2.1. Po przyjęciu Bagażu Pasażera na przewóz jako Bagaż Rejestrowany, SprintAir wydaje Przywieszkę Bagażową i Potwierdzenie Nadania Bagażu dla każdej sztuki Bagażu Rejestrowanego.

14.2.2. Bagaż Rejestrowany Pasażera jest przewożony na pokładzie tego samego samolotu, którym leci Pasażer.

14.3. PRZEDMIOTY WYKLUCZONE Z PRZEWOZU

14.3.1. Lista przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym i rejestrowanym pasażera znajduje się w Załącznik 2 do Ogólnych Warunków Przewozu – Lista przedmiotów zabronionych w transporcie lotniczym

Ponadto, SprintAir S.A. nie akceptuje do przewozu:

 • substancji łatwopalnych;
 • materiałów radioaktywnych;
 • sprężonego gazu (z wyjątkiem dwutlenku węgla napędzającego sztuczne kończyny, pojemnika
  z niepalnym gazem do nadmuchiwania kamizelki ratunkowej);
 • substancji toksycznych lub zakazanych;
 • materiałów korozyjnych (z wyjątkiem rtęci w termometrach i barometrach oraz baterii
  w wózkach inwalidzkich);
 • teczek i neseserów typu dyplomatki z wbudowanymi urządzeniami alarmowymi, bateriami litowymi lub materiałem pirotechnicznym;
 • przedmiotów i materiałów, które zagrażają bezpieczeństwu, mieniu, życiu, zdrowiu oraz integralności cielesnej osób obecnych na pokładzie;
 • jakichkolwiek materiałów, których przewóz jest zabroniony na mocy przepisów obowiązujących
  w Krajach Przewozu;
 • jakichkolwiek przedmiotów nie nadających się do przewozu z powodu wagi, rozmiarów lub jakichkolwiek innych właściwości;
 • szczątków ludzkich;
 • jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w Instrukcjach Technicznych dot. Bezpiecznego Transportu Niebezpiecznych Towarów Drogą Powietrzną wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO) oraz Regulacjach dot. Niebezpiecznych Towarów wydanych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association – IATA).

W przypadku, gdy Pasażer usiłuje zabrać ze sobą jakikolwiek z wyżej wymienionych przedmiotów zabronionych, SprintAir odmawia przewozu Bagażu i/lub Pasażera, a służba ochrony danego lotniska nie wpuszcza pasażera do strefy zastrzeżonej lotniska.

14.3.2. Bagaż Rejestrowany Pasażera nie może zawierać następujących przedmiotów:

 • gotówki i papierów wartościowych;
 • biżuterii, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych;
 • komputerów, aparatów fotograficznych, kamer wideo, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń technicznych i ich akcesoriów;
 • dokumentów urzędowych, handlowych lub prywatnych;
 • dokumentów podróży lub innych dokumentów tożsamości;
 • kluczy;
 • przedmiotów łatwo ulegających zepsuciu lub zniszczeniu;
 • dzieł sztuki/ przedmiotów sztuk pięknych;

W przypadku gdy Bagaż Rejestrowany Pasażera zawiera którekolwiek z przedmiotów wymienionych powyżej w pkt 14.3.1. i 14.3.2., SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaginięcie, zniszczenie, opóźnienie w przewozie lub uszkodzenie takich przedmiotów.

Niektóre porty lotnicze stosują dodatkowe ograniczenia w stosunku do dozwolonych przedmiotów. W takich przypadkach obowiązujące są przepisy danego portu lotniczego.

14.3.3. W Bagażu Kabinowym Pasażerowie mogą przewozić jedynie przedmioty niewykluczone z przewozu oraz jedynie w takiej ilości oraz w opakowaniach, które określają obowiązujące przepisy prawa oraz odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

14.4. PRZEDMIOTY PRZEWOŻONE WARUNKOWO

14.4.1. W przypadku, gdy Pasażer chce przewieźć jakiekolwiek przedmioty wymienione poniżej, jest on obowiązany do poinformowania SprintAir o swoim zamiarze, z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed opublikowaną godziną odlotu:

 • przedmioty delikatne i nietrwałe;
 • materiały o nieprzyjemnych właściwościach;
 • psy przewodnicy;
 • wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie suchą (nieciekłą) baterią (wyłącznie jako Bagaż Rejestrowany);
 • inne przedmioty specjalne, takie jak narty, snowboard, sprzęt do golfa, nurkowania i sprzęt surfingowy, sprzęt wędkarski, rogi, poroże zwierzyny łownej, trofea myśliwskie, rowery, tyczki do skoku wzwyż, instrumenty muzyczne, itp.

W przypadku gdy Pasażer zamierza zabrać ze sobą jakiekolwiek przedmioty wymienione powyżej, jest on obowiązany do poinformowania o tym SprintAir, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed opublikowaną godziną odlotu. Pasażer ma prawo przewozić takie przedmioty tylko za zgodą SprintAir. Jeśli Pasażer zamierza przewozić Bagaż specjalny (inny od zwykłego Bagażu), który nie został umieszczony na powyższej liście, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji o warunkach przewozu.

14.4.2. W przypadku gdy Pasażer zamierza zabrać ze sobą jakiekolwiek przedmioty specjalne, będzie obowiązany zapłacić specjalną opłatę dodatkową. Szczegółowe informacje dotyczące specjalnych opłat dodatkowych można znaleźć na Stronie Internetowej lub uzyskać w Biurze Obsługi Klienta.

14.4.3. Jeżeli Pasażer nie zawiadomi o przewozie przedmiotów, o których mowa w pkt 14.4.1., z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed opublikowaną godziną odlotu, SprintAir może odmówić przewozu takich przedmiotów i/lub SprintAir nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie takich przedmiotów.

14.4.4. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przedmiotów delikatnych i nietrwałych. Bagaż zawierający przedmioty delikatne lub nietrwałe może być przewożony jako Bagaż Rejestrowany wyłącznie z Przywieszką Ograniczenia Odpowiedzialności.

14.5. ZWIERZĘTA

14.5.1. Małe psy i koty mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej tylko po uprzednim zgłoszeniu Przewoźnikowi w momencie dokonywania rezerwacji i uzyskaniu jego zgody, po uiszczeniu dodatkowej opłaty oraz wpisaniu odpowiedniej adnotacji do rezerwacji jako usługi specjalnej. Zwierzęta muszą być przewożone w odpowiednich, przystosowanych do przewozu zwierząt transporterach. Maksymalna waga zwierzęcia z transporterem wynosi 10 kg.

14.5.2. Przewóz jakichkolwiek innych zwierząt jest zabroniony.

14.5.3. Psy będące przewodnikami osób niewidomych lub niesłyszących są przewożone na pokładzie bezpłatnie. Psy muszą być zaopatrzone w smycz, kaganiec, potwierdzenie o tresurze oraz inne wymagane prawem miejscowym dokumenty.

14.5.4. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty podróży dla zwierzęcia.

14.5.5. Z przyczyn operacyjnych Przewoźnik może wprowadzić ograniczenie w liczbie zwierząt podróżujących jednocześnie na pokładzie.

14.6. PRAWO ODMOWY PRZEWOZU BAGAŻU PASAŻERA

14.6.1. Niezależnie od postanowień pkt 14.1., SprintAir odmówi przewozu przedmiotów wykluczonych z przewozu zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz przedmiotów przewożonych warunkowo, które nie były uprzednio zgłoszone zgodnie z pkt 6.2.5. oraz jeżeli SprintAir nie zgodził się wcześniej na ich przewóz.

14.6.2. SprintAir może odmówić przewozu jakichkolwiek przedmiotów, które z uzasadnionych przyczyn w opinii SprintAir nie nadają się do przewozu z powodu rozmiarów, kształtu, wagi, zawartości, charakteru, opakowania lub ze względów bezpieczeństwa i wygody pozostałych Pasażerów.

14.7. PRAWO PRZESZUKANIA

Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Pasażer nie dostosował się do odpowiednich zasad dotyczących zawartości i sposobów opakowania Bagażu, ze względów bezpieczeństwa SprintAir może zażądać, aby Pasażer zgodził się na kontrolę skanerem i kontrolę osobistą, jak również na przeszukanie lub prześwietlenie Bagażu. Jeżeli Pasażer nie jest obecny, jego Bagaż może zostać przeszukany podczas jego nieobecności w celu ustalenia, czy Pasażer jest w posiadaniu jakichkolwiek przedmiotów określonych w pkt 14.3. i 14.4. lub też czy jego Bagaż zawiera takie przedmioty. Jeżeli Pasażer nie wyraża zgody na takiego żądanie, SprintAir może odmówić przewozu Pasażera i/lub Bagażu Pasażera. Jeśli kontrola skanerem lub kontrola innego typu spowoduje uszkodzenie Bagażu Pasażera, SprintAir
nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie, w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy prawa.

14.8. ODBIÓR I WYDANIE BAGAŻU REJESTROWANEGO

14.8.1. Bagaż jest wydawany na lotniskach w terminalach wydawania bagażu, a nie osobiście. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za Bagaż po jego dostarczeniu do terminalu wydawania bagażu. Pasażer jest zobowiązany do odbioru Bagażu z tych terminali. SprintAir może w każdym czasie skontrolować Przywieszki Bagażowe oraz Potwierdzenia Nadania Bagażu posiadane przez Pasażera. Nieodebrany Bagaż przechowywany przez SprintAir zostanie zwrócony wyłącznie osobie posiadającej Potwierdzenie Nadania Bagażu odpowiadające Przywieszce Bagażowej.

14.8.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 14.2., Pasażer odbiera swój Bagaż Rejestrowany, gdy tylko zostanie on udostępniony Pasażerowi w miejscu przeznaczenia. W przypadku, jeśli Pasażer nie odbierze Bagażu, SprintAir przechowa bagaż rejestrowany i naliczy opłatę za jego przechowanie. SprintAir w takim przypadku działa jako przechowawca w rozumieniu art. 835 i następnych Kodeksu cywilnego. Jeśli będzie możliwa identyfikacja Pasażera na podstawie nieodebranego Bagażu lub rzeczy osobistego użytku, SprintAir wezwie Pasażera do odbioru bagażu i zapłaty za jego przechowanie.

ARTYKUŁ 15 – PRAWA PASAŻERÓW (ZMIANY WARUNKÓW UMOWY PRZEZ SPRINTAIR: ODWOŁANIA I OPÓŹNIENIA LOTÓW; ZWROT KOSZTÓW, ZMIANA PLANU PODRÓŻY)

15.1. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY PRZEZ SPRINTAIR

15.1.1. Przed przyjęciem rezerwacji SprintAir poinformuje Klienta o planowym terminie lotu obowiązującym w tym czasie. Ponadto termin ten będzie podany również w Bilecie. SprintAir może uznać za konieczne dokonanie zmiany planowego terminu lotu lub jego trasy już po wydaniu Planu Podróży (włącznie ze zmianami Miejsca Odlotu i Miejsca Przeznaczenia ). SprintAir zawiadomi Klienta o wszelkich takich zmianach przynajmniej czternaście dni od planowanej daty odlotu podanej w Bilecie, listownie za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany w trakcie rezerwacji adres e-mail lub telefonicznie na podany przy rezerwacji numer telefonu. Jeżeli w przypadku zmiany czasu lub trasy lotu Pasażer w jakikolwiek sposób zaakceptuje zmiany, Umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a SprintAir uznana zostanie za uaktualnioną zgodnie z tymi zmianami. Jeśli zmiany czasu lub trasy lotu Pasażer uzna za nie do przyjęcia, przysługują mu prawa wymienione w paragrafie 15.2. Jeżeli adres e-mail lub numer telefonu podane w trakcie rezerwacji nie należą do Pasażera, Pasażer jest zobowiązany do uzyskania informacji o ewentualnych zmianach od właściciela adresu e-mail lub użytkownika numeru telefonu podanego w trakcie rezerwacji.

15.2. Prawa pasażerów reguluje załącznik nr 1 do OWP:

Załącznik 1 do Ogólnych Warunków Przewozu (OWP) pn. „Prawa pasażera”

15.3. NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI

SprintAir nie ponosi odpowiedzialności z powodu jakichkolwiek zmian Umowy wynikających z Nadzwyczajnych Okoliczności, z wyjątkiem powyższych postanowień Artykułu 15. W zakresie dopuszczalnym przez prawo i niniejsze Ogólne Warunki Przewozu, SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wywołane Nadzwyczajnymi Okolicznościami.

ARTYKUŁ 16 – ZWROT KOSZTÓW, ZMIANA PLANU PODRÓŻY

16.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

16.1.1. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu oraz warunków taryfy, w jakiej wykupiony jest bilet, Cena za Przewóz, podatki, opłaty, obciążenia i Opłaty za Inne Usługi SprintAir nie podlegają zwrotowi.

16.1.2. Zwrot kosztów zostanie dokonany jedynie na rzecz Pasażera lub Osoby Płacącej za Przewóz. W przypadku śmierci Pasażera lub Osoby Płacącej za Przewóz, SprintAir zwróci koszty najbliższej rodzinie Pasażera lub takiej osoby.

16.1.3. Z zasady zwrot jest dokonywany w walucie, w której dokonano zapłaty za przewóz.
W przypadku, gdy jest to niemożliwe, SprintAir dokona płatności w PLN.

ARTYKUŁ 17 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Konwencja – artykuły 17, 19, 20, 21, 22 i 31

17.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

17.1.1. Odpowiedzialność SprintAir określają niniejsze Ogólne Warunki Przewozu i Prawo Właściwe.

17.1.2. Wysokość odszkodowania wyznaczona będzie zgodnie z przepisami Konwencji, a zakres odpowiedzialności SprintAir nie przekroczy wysokości udowodnionej szkody; SprintAir będzie odpowiedzialny jedynie za dostatecznie udowodnione szkody.

17.1.3. Jeżeli SprintAir udowodni, że szkodę spowodowało lub przyczyniło się do niej niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie osoby dochodzącej odszkodowania lub osoby, od której wywodzi ona swe prawa, SprintAir będzie zwolniony od odpowiedzialności wobec tej osoby w całości lub w części w zakresie, w jakim takie niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę lub przyczyniło się do niej. Jeżeli odszkodowania z powodu śmierci lub uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu Pasażera dochodzi osoba inna niż Pasażer, SprintAir będzie tak samo zwolniony od odpowiedzialności w całości lub części w zakresie, w jakim udowodni, że szkodę spowodowało lub przyczyniło się do niej niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie Pasażera. Przepis ten stosuje się do wszystkich postanowień dotyczących odpowiedzialności SprintAir wobec Pasażera.

17.1.4. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Pasażera lub przez Bagaż Pasażera. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie takie szkody wyrządzone innym osobom lub na majątku innych osób (w tym SprintAir).

17.1.5. Umowa przewozu, w tym niniejsze Ogólne Warunki Przewozu oraz wyjątki i ograniczenia dotyczące odpowiedzialności, mają zastosowanie do pracowników, usługodawców i agentów SprintAir w takim samym zakresie, w jakim stosują się do SprintAir. Całkowita kwota należna od SprintAir oraz od takich osób nie przekracza kwoty, do której SprintAir ewentualnie ponosi odpowiedzialność, jeżeli została ona określona w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu.

17.1.6. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie lub następcze. Pasażer akceptuje ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu zważywszy na kwotę płatną za usługi SprintAir.

17.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BAGAŻ

17.2.1. SprintAir ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie Bagażu Rejestrowanego jedynie w przypadku, gdy przyczyna zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia miała miejsce na pokładzie samolotu lub w czasie pozostawania Bagażu Rejestrowanego pod opieką SprintAir.

17.2.2. SprintAir ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie lotniczym Bagażu. Jednakże SprintAir nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy SprintAir i osoby za niego działające podjęli wszelkie środki, jakich można było oczekiwać, w celu uniknięcia szkody lub jeżeli podjęcie takich środków przez SprintAir lub przez osób za niego działających było niemożliwe.

17.2.3. SprintAir nie ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia Bagażu Rejestrowanego w zakresie, w jakim szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych Bagażu. W przypadku Bagażu Nierejestrowanego, łącznie z przedmiotami osobistymi, SprintAir ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy albo z winy osób za niego działających. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zaginiecie, zniszczenie ani opóźnienie w przewozie jakichkolwiek przedmiotów wykluczonych z przewozu oraz za jakikolwiek Bagaż przyjęty do przewozu z Przywieszką Ograniczonej Odpowiedzialności za Bagaż, oraz
za przedmioty przewożone warunkowo, które nie zostały zgłoszone SprintAir w trakcie rezerwacji, bądź nie zostały przez SprintAir zaakceptowane do przewozu.

17.2.4. SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za drobne uszkodzenia zewnętrznej powierzchni Bagażu Pasażera (takie jak zadrapania, zabrudzenie, plamy, wgniecenia, itp.), które mogą wynikać z normalnego zużycia.

17.2.5. Przy przewozie Bagażu (w tym Bagażu Rejestrowanego i Nierejestrowanego) odpowiedzialność SprintAir jest ograniczona do 1 131 SDR na każdego Pasażera, z wyjątkiem przypadku, gdy Pasażer w czasie oddawania SprintAir Bagażu Rejestrowanego złożył specjalną deklarację interesu w dostawie i uiścił dodatkową opłatę, jeżeli jest ona wymagana. W takim przypadku SprintAir jest obowiązany zapłacić kwotę nieprzewyższającą kwoty zadeklarowanej, chyba że SprintAir udowodni, że ta ostatnia przewyższa rzeczywisty interes Pasażera w dostawie na miejsce przeznaczenia.

17.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚMIERĆ, USZKODZENIE CIAŁA PASAŻERA I OPÓŹNIENIE SPOWODOWANE WYPADKIEM

17.3.1. Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu szkody poniesionej w wyniku śmierci, zranienia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia ciała Pasażera z tytułu wypadku nie może być przedmiotem żadnych ograniczeń pieniężnych, chyba że przewóz podlega postanowieniom Konwencji Warszawskiej. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie pasażerów, minimalna ochrona ubezpieczeniowa wynosi 250 000 SDR za pasażera.

17.3.2. Jeżeli przewóz podlega postanowieniom Konwencji Warszawskiej, w razie wypadku, odpowiedzialność SprintAir za śmierć lub uszkodzenie ciała Pasażerów podlega ograniczeniom określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu. SprintAir ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka do wysokości 131 100 SDR, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 17.1.3.

17.3.3. W zakresie roszczeń przekraczających limit określony powyżej w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażerów, SprintAir może być zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli SprintAir udowodni, że (i) szkody takiej nie spowodowało niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie SprintAir lub osób za niego działających, albo że (ii) szkoda taka została spowodowana wyłącznie niedbalstwem albo innym niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej.

17.3.4. SprintAir dokona wypłaty zaliczki w takiej wysokości jaka może być wymagana w celu pokrycia najpilniejszych wydatków, proporcjonalnie do doznanej szkody, nie później niż 15 dni po zidentyfikowaniu osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania. Zaliczka wyniesie nie mniej niż 16000 SDR na jednego Pasażera w przypadku śmierci. Dokonanie wypłaty zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności przez SprintAir, a zaliczka taka może być potrącona w ramach jakiegokolwiek późniejszego rozliczenia.

Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, chyba że SprintAir następnie udowodni, że:

 • szkoda została spowodowana przez lub też przyczyniło się do jej powstania niedbalstwo Pasażera, który odniósł obrażenia lub poniósł śmierć;
 • osoba, która otrzymała wypłatę zaliczki, nie była uprawniona do odszkodowania lub też osoba ta spowodowała lub przyczyniła się do powstania szkody;

17.3.5. W przypadku gdy szkoda została spowodowana wskutek opóźnienia w przewozie Pasażerów, odpowiedzialność SprintAir jest ograniczona do 4 694 SDR na każdego Pasażera.

ARTYKUŁ 18 – TERMINOWE SKŁADANIE REKLAMACJI, PRZEDAWNIENIE UPRAWNIEŃ

18.1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BAGAŻU

18.1.1. Przyjęcie Bagażu bez złożenia reklamacji przed opuszczeniem obszaru tranzytowego
i bez wypełnienia Protokół Reklamacji Bagażowej (Property Irregularity Report – PIR) stanowi dowód oparty na domniemaniu, że Bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z Umową Przewozu.

18.1.2. Jeżeli Bagaż Pasażera nie przybył na pokładzie samolotu, którym leciał Pasażer, Pasażer powinien natychmiast zgłosić opóźnienie w przybyciu Bagażu na piśmie w terminie 21 dni od chwili oddania Bagażu do dyspozycji SprintAir. W przypadku gdy SprintAir potwierdzi zaginięcie Bagażu Rejestrowanego Pasażera lub też gdy Bagaż nie dotarł w ciągu 21 dni od dnia, w którym powinien był dotrzeć, Pasażer będzie uprawniony do dochodzenia swoich praw wynikających z umowy Przewozu.

18.1.3. Jeżeli Bagaż Rejestrowany Pasażera został uszkodzony lub splądrowany, Pasażer powinien natychmiast zgłosić ten fakt i wypełnić PIR z chwilą przybycia, przed opuszczeniem obszaru tranzytowego. Jeżeli stwierdzenie szkody lub faktu splądrowania w chwili przybycia nie jest możliwe, Pasażer powinien zgłosić to na lotnisku w terminie 7 dni od przybycia na miejsce. Niezachowanie powyższych terminów skutkuje uwolnieniem się od odpowiedzialności przez SprintAir za zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie Bagażu Pasażera, chyba że szkoda wynikła z nadużycia finansowego
ze strony SprintAir.

18.1.4. W przypadku uszkodzenia Bagażu Nierejestrowanego, Pasażer powinien zgłosić to na pokładzie samolotu. Jeśli Pasażer nie spełni tego wymogu, SprintAir nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia Bagażu Nierejestrowanego, chyba że szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

18.1.5. W przypadku uszkodzenia Bagażu podczas lotu wykonywanego przez SprintAir, Pasażer powinien oddać Bagaż do naprawy, a następnie uzyskać rachunek za naprawę i przesłać go SprintAir. Jeśli uszkodzenia Bagażu nie nadają się do naprawy należy uzyskać zaświadczenie o tym fakcie na piśmie z punktu zajmującego się naprawą, określające markę, rodzaj i wartość Bagażu.

18.1.6. Wszelkie roszczenia powinny być złożone na piśmie.

18.1.7. Wszelkie reklamacje powinny być wystosowane do SprintAir z załączonym PIR oraz wszystkimi dokumentami dowodzącymi poniesienie straty przez Pasażera – w terminie 1 miesiąca od przybycia na Miejsce Przeznaczenia.

18.1.8. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w wyżej podanym terminie, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do podnoszenia roszczeń wobec SprintAir.

18.2. REKLAMACJE

Reklamacje związane z przewozem lotniczym (inne niż reklamacje dotyczące bagażu) powinny być złożone na piśmie niezwłocznie po zakończeniu lotu, w związku z którym Klient chce złożyć reklamację, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę reklamacji. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody powstałe w wyniku opóźnienia w zgłoszeniu reklamacji. SprintAir dokona oceny reklamacji na podstawie Ogólnych Warunków Przewozu obowiązujących w chwili zawarcia Umowy.

18.3. WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Wszelkie prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli powództwo nie zostanie wniesione w okresie 2 lat liczonym od dnia przybycia do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym samolot powinien był przybyć, lub od dnia, w którym przewóz został zatrzymany. Sposób obliczenia okresu przedawnienia zostanie ustalony zgodnie z prawem sądu, do którego wniesiono sprawę.

ARTYKUŁ 19 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LOTÓW CZARTEROWYCH

W odniesieniu do lotów czarterowych stosuje się postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu w odpowiednim zakresie.

ARTYKUŁ 20 – INTERPRETACJA

20.1. Nagłówki Artykułów niniejszych Warunków Przewozu zamieszczono jedynie dla ułatwienia i nie mają one wpływu na interpretację tekstu.

20.2. Jeżeli rezerwacji dokonuje osoba inna niż Pasażer lub osoba ta dokonuje rezerwacji również w imieniu innych Pasażerów, SprintAir zakłada, że w trakcie rezerwacji osoba ta składa oświadczenia, wyraża zgodę w imieniu wszystkich (innych) Pasażerów w ramach tej samej rezerwacji, oraz że osoba ta jest upoważniona do składania oświadczeń lub wyrażania zgody w imieniu wyżej wymienionego Pasażera (lub Pasażerów).

Załącznik 1 do Ogólnych Warunków Przewozu – Prawa pasażera

Załącznik 2 do Ogólnych Warunków Przewozu – Lista przedmiotów zabronionych w transporcie lotniczym

Załącznik 3 do Ogólnych Warunków Przewozu – Materiały niebezpieczne przewożone przez pasażerów lub załogę_IATA DGR_Tabela 2.3A 2017 PL

© SprintAir. All rights reserved.