Konkurs został rozstrzygnięty!

 

Po wnikliwej analizie otrzymanych prac konkursowych oraz gorącej debacie członków jury, w konkursie pod hasłem „SPRINTAIR z okazji 100-LECIA POLSKIEGO LOTNICTWA!” nagrodzono prace następujących autorów:

 

I miejsce – Piotr Żarów (wiersz)

II miejsce – Patrycja Dutkowska (praca plastyczna)

Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo poprzez przesłanie wiadomości na adresy mailowe, z których zostały wysłane prace konkursowe.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Konkurs – Noc w Instytucie Lotnictwa.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Wyślij swoją pracę konkursową, zawierającą odpowiedzi na dwa proste pytania:

1) W którym roku firma SprintAir S.A. rozpoczęła swoją działalność?

2) Ile samolotów typu SAAB 340 wchodzi w skład floty linii lotniczej SprintAir S.A.?  

oraz pracę autorską propagującą 100-tną rocznicę Polskiego Lotnictwa.


Charakter pracy dowolny, preferujemy kompozycje literackie (utwór rymowany, hasło, anegdota) i prace plastyczne.

 

Prace wysłać należy na adres marketing@sprintair.eu.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 30.10.2018 r.

Nagrodą za zajęcia I miejsca jest model samolotu ATR72.

Nagrodą za zajęcie II miejsca jest model samolotu Saab340.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych prac następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.”

Przesłanie Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursowego i akceptacją jego warunków.

 


 

REGULAMIN KONKURSU

ŚWIĘTUJ 100 LAT POLSKIEGO LOTNICTWA Z LINIĄ LOTNICZĄ SPRINTAIR!

 

§ 1 POSTANOWENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest spółka SprintAir SA z siedzibą w Warszawie (02-182), ul. Ruchliwa 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320053, NIP: 522-271-87-17, REGON: 015569286, o kapitale zakładowym 4 121 000,00 ZŁ, opłaconym w całości zwanym dalej również „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody głównej jest spółka SprintAir SA.
 3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej sprintair.eu oraz adresu mailowego marketing@sprintair.eu.
 5. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5-9 niniejszego Regulaminu składającej się z:

a) odpowiedzi na dwa pytania:

1) W którym roku firma SprintAir S.A. rozpoczęła swoją działalność?

2) Ile samolotów typu SAAB 340 wchodzi w skład floty linii lotniczej SprintAir S.A.?  

oraz

b) pracy autorskiej propagującej 100-tną rocznicę Polskiego Lotnictwa. Charakter pracy dowolny, ale preferujemy kompozycje literackie (utwór rymowany, hasło, anegdota) i prace plastyczne,

zwanej dalej „Pracą Konkursową”.

 1. Pracę Konkursową należy przesłać na adres mailowy: marketing@sprintair.eu. W tytule maila należy wpisać „SPRINTAIR Z OKAZJI 100-LECIA POLSKIEGO LOTNICTWA!” oraz podać imię i nazwisko autora Pracy Konkursowej.
 2. Konkurs trwa od dnia 12 października 2018 od godziny 17:00 do dnia 30 października 2018 r. do godziny 23:59. Prace Konkursowe przesłane po terminie 30 października 2018 r. godz. 23:59 nie będą brały udziału w Konkursie. Decyduje data i godzina otrzymania przez Organizatora maila zawierającego Pracę Konkursową.
 3. Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej Prac Konkursowych, pod uwagę brana będzie wyłącznie pierwsza zgłoszona Praca Konkursowa.
 4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie Praca Konkursowa zawierająca łącznie poprawne odpowiedzi na oba pytania określone w § 1 ust. 5a) punkty 1) i 2) i propozycję pomysłu zgodnie z § 1 ust. 5b). Praca Konkursowa zawierająca błędne odpowiedzi lub więcej niż jedną odpowiedź lub brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań określonych w § 1 ust. 5a punkty 1) i 2) oraz brak pracy autorskiej zgodnie z § 1 ust. 5b) zostanie wykluczona z Konkursu.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania nałożone niniejszym Regulaminem dalej zwana „Uczestnikiem”. Uczestnik nie może wykonywać Pracy Konkursowej w ramach działalności gospodarczej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać Pracę Konkursową zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5-9 niniejszego Regulaminu.
 3. Przesłanie Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:
  1. akceptuje warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie dostępnym pod adresem https://sprintair.eu/konkurs,
  2. Praca Konkursowa stanowi wynik indywidualnej pracy twórczej,
  3. przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do przesłanej Pracy Konkursowej,
  4. prawa autorskie, osobiste i majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,
  5. przesłana Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich oraz jest wolna od wad prawnych,
  6. osoby, których twórczość została utrwalona w Pracy Konkursowej udzieliły zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w zakresie objętym niniejszym Regulaminem, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz w celach reklamowych i promocyjnych, a także w zakresie objętym przeniesieniem praw autorskich,
  7. przesłana Praca Konkursowa nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz nie była zgłoszona w żadnym innym konkursie.
 4. Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie, Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Organizatora w związku z korzystaniem z Pracy Konkursowej na zasadach i w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail, drogą telefoniczną lub pocztową informacji dotyczących wyników Konkursu oraz odebrania nagrody, Organizator uzyskuje uprawnienie do przesyłania ww. informacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).
 6. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, stanowi zgodę Uczestnika wyrażoną poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika Organizator uzyskuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych Uczestnika biorącego udział w Konkursie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z procedurą konkursową, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody.
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie zgodne z poniższą formułą:

„Wyrażam zgodę w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) na przetwarzanie moich danych osobowych przez  SprintAir S.A. z siedzibą w Warszawie, co stanowi podstawę przetwarzania moich danych osobowych. Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem podanych danych jest  SprintAir S.A., która(y) będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach:

– związanych z procedurą konkursową Konkursu,
– rozstrzygnięciem Konkursu,
– ogłoszeniem wyników oraz
– przekazaniem nagrody.

Zostałem(am) ponadto poinformowany(a), że moje dane osobowe mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców

 1. organom uprawnionym do kontroli działalności administratora (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy), Straży Granicznej, doradcom, konsultantom zewnętrznym (doradcy prawni, podatkowi, finansowi),
 2. osobom upoważnionym przez administratora –pracownikom lub współpracownikom administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 3. podmiotom przetwarzającym – którym administrator zlecił czynności przetwarzania danych.

Zostałem(am) poinformowany(a), że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy od zakończenia Konkursu (procedura reklamacyjna). Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zostałem(am) również poinformowany(a), że mam prawo do: żądania dostępu do moich danych, żądania sprostowania moich danych, żądania usunięcia moich danych, żądania ograniczenia przetwarzania moich danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, żądania przeniesienia danych. Celem wykonania ww. wskazanych uprawnień, należy przesłać stosowne żądanie na adres e-mail marketing@sprintair.eu. Najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem lub informacji o przedłużeniu terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące.

Zostałem(am) również poinformowany(a), że mam prawo cofnąć zgodę w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz, że mam prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych osobowych narusza moje prawa wynikające RODO. Zostałem(am) też poinformowany(a), że podanie przeze mnie danych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu, a brak ich podania skutkuje wykluczenie z Konkursu lub wykluczeniem Pracy Konkursowej z Konkursu”

 1. Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z Pracy w dowolny sposób dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody, w tym w szczególności do zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w portalach społecznościowych oraz w celu promocji i reklamy Konkursu w prasie, radiu, telewizji, Internecie.
 2. Zgłoszona Praca nie może zawierać treści i podtekstów sprzecznych z prawem, treści rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści zwłaszcza na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i obraźliwe, treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, zawierających dane osobowe, odnoszących się do polityki, zdrowia, zawierających znaki towarowe, treści wulgarne, obrażające uczucia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia informacji o naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze lub wadach prawnych Pracy Konkursowej przesłanej przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. Organizator wyklucza Uczestnika z Konkursu niezwłocznie powiadamiając go o tym fakcie drogą mailową na adres z którego przesłana została Praca Konkursowa.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik może, do czasu zakończenia Konkursu, tj. do momentu wskazanego w § 1 ust. 7 Regulaminu wycofać się z udziału w Konkursie. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie należy przesłać w formie pisemnej na adres: SprintAir S.A., ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa lub w formie mailowej na adres mailowy: marketing@sprintair.eu.
 6. Każda Praca Konkursowa musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem Uczestnika biorącego udział w wykonaniu Pracy Konkursowej.
 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 6 listopada 2018 poprzez publikację wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.sprintair.eu oraz poprzez kontakt mailowy ze Zwycięzcą i zdobywcą II nagrody na adresy mailowe, z których zostały wysłane Prace Konkursowe.
 2. Zwycięzca Konkursu oraz zdobywca II nagrody zostaną wyłonieni drogą głosownia przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące.
 3. Po wyłonieniu i ogłoszeniu Zwycięzcy oraz zdobywcy II nagrody Organizator skontaktuje się z tymi osobami drogą mailową poprzez przesłanie wiadomości na adresy mailowe, z których zostały wysłane Prace Konkursowe. Zwycięzca i zdobywca II nagrody są zobowiązani do przekazania Organizatorowi informacji o sposobie i terminie odbioru nagrody w terminie 3 dni od dnia przesłania przez Organizatora informacji o wygranej lub zdobyciu II nagrody. Informacja Uczestnika na temat sposobu i terminu odbioru nagrody powinna zostać przesłana w formie mailowej na adres marketing@sprintair.eu, a jeżeli wybranym sposobem odbioru nagrody ma być jej doręczenie pocztą lub kurierem, Uczestnik powinien wskazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora powyższych danych w terminie wskazanym w zdaniach poprzedzających, Organizator prześle powtórną informację o wygranej lub zajęciu II miejsca do Uczestników na adresy mailowe, z których zostały wysłane nagrodzone Prace Konkursowe. Nieotrzymanie przez Organizatora w terminie 3 dni od daty przesłania powtórnej informacji o wygranej lub o zajęciu II miejsca wszystkich danych, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu, jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z nagrody. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nagroda pozostaje własnością Organizatora.

§ 4 NAGRODA

 1. Organizator przewiduje 1 nagrodę główną oraz 1 nagrodę za zajęcie II miejsca.
 2. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w konkursie jest model samolotu ATR 72. Wartość nagrody głównej to 274,22 PLN.
 3. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest model samolotu Saab 340. Wartość nagrody za zajęcie II miejsca to 123,84 PLN.
 4. Do Nagrody głównej oraz do nagrody za zajęcie II miejsca przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, nie podlegająca wypłacie, w kwocie odpowiadającej 11,11% jej wartości, co stanowi równowartość zryczałtowanego 10% podatku od nagrody oraz zryczałtowany podatek od kwoty tego podatku zaokrąglone do pełnej złotówki. Nagrody pieniężne zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego z tytułu otrzymanych nagród rzeczowych.
 5. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przyznanej nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Pracy Konkursowej Organizatorowi z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika, a także za wszelkie działania operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci, a także ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. W tych samych okolicznościach, które wskazano w zdaniu pierwszym, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy nie wysłali jeszcze Pracy Konkursowej w Konkursie, zmiany w niniejszym Regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora https://sprintair.eu/konkurs. Uczestnik, który przesłał Pracę Konkursową w Konkursie jest związany zmienionym Regulaminem od dnia przesłania przez Organizatora informacji o fakcie dokonania zmiany Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika, z którego wysłana została Praca Konkursowa.

§ 6 REKLAMACJE

 1. W terminie do dnia 10 listopada 2018 Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu bezpośrednio do Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania listem poleconym na adres Organizatora – SprintAir SA, ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa lub wysłania maila na adres mailowy: marketing@sprintair.eu.
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane listem poleconym z dopiskiem „REKLAMACJA – SPRINTAIR Z OKAZJI 100-LECIA POLSKIEGO LOTNICTWA!” lub w formie mailowej na adres mailowy: marketing@sprintair.eu z tytułem „REKLAMACJA – SPRINTAIR Z OKAZJI 100-LECIA POLSKIEGO LOTNICTWA!”.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w pkt. 2 nie podlegają rozpoznaniu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE DO PRACY

 1. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika Organizator nabywa bez odrębnej odpłatności całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), w tym zwłaszcza prawo do:
  1. Utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy i na wszelkiego rodzaju nośnikach;
  2. Zwielokrotniania Pracy Konkursowej, które nie prowadzi do wytworzenia ich egzemplarzy, w szczególności prawo do wprowadzenia Pracy Konkursowej do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych;
  3. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono, w szczególności prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy Pracy Konkursowej;
  4. Rozpowszechniania Pracy Konkursowej w inny sposób aniżeli określony w punkcie c) (bez pośrednictwa egzemplarzy), w szczególności prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania Pracy Konkursowej, a także prawo do publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora i podmiotów, na które Organizator przeniósł prawa, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
  5. Zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Z chwilą odbioru nagrody przez Uczestnika, Organizator nabywa bez odrębnej odpłatności prawo zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych do wszelkich opracowań Pracy Konkursowej (prawa zależne) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych na wszystkich znanych w chwili organizowania Konkursu polach eksploatacji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) w tym zwłaszcza na polach wyszczególnionych w punktach a) – e) wyżej.
 3. Z chwilą odbioru nagrody, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych względem nagrodzonej Pracy Konkursowej, w szczególności upoważnia Organizatora do wprowadzania w nagrodzonej Pracy Konkursowej wszelkiego rodzaju zmian i uzupełnień, ich rozpowszechniania anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nagrodzonej Pracy Konkursowej, a ponadto Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający interesy Organizatora. W przypadku niewykonania przez Uczestnika zobowiązań, objętych niniejszym postanowieniem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartości otrzymanej nagrody według stanu z dnia otrzymania nagrody i cen z dnia zapłaty.
 4. Z chwilą otrzymania nagrody Uczestnik udziela Organizatorowi bez odrębnej odpłatności zezwolenia na rozpowszechniania wizerunków utrwalonych w nagrodzonej Pracy Konkursowej w jakichkolwiek celach, w tym reklamowych i promocyjnych. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada uprawnienia do udzielania nieodpłatnych zezwoleń na rozpowszechniania wizerunków wszystkich osób utrwalonych w Pracach Konkursowych.

§ 8 INNE POSTANOWIENIA

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Uczestnik może zwrócić się z do Organizatora o dokonanie wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania praw lub zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.