Aktualizacja: Konkurs został rozstrzygnięty.

______________________________

Zapraszamy do udziału w konkursie „Odlotowe wakacje”!

Pokaż, że Twoje wakacje były naprawdę odlotowe, wygraj bilet lotniczy w dwie strony na trasie Zielona Góra/ Babimost- Warszawa i poznaj wyjątkową Ziemię Lubuską!

Aby wziąć udział w naszym konkursie wyślij zdjęcie nawiązujące do hasła „Odlotowe  wakacje” na adres marketing@sprintair.eu. Na zgłoszenia czekamy do końca września, a zwycięzców  ogłosimy 7 października!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ODLOTOWE WAKACJE”

 POSTANOWENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest firma SprintAir SA z siedzibą w Warszawie, ul. Ruchliwa 22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320053, NIP: 522-271-87-17, o kapitale zakładowym 4.121.000,00 złotych, opłaconym w całości (zwany dalej “Organizatorem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Przedmiotem zdjęć konkursowych są wakacje (zwane dalej „Zdjęcia”).
 4. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko Uczestnika. Zdjęcia w liczbie maksimum 3, powinny być nadsyłane w formacie JPG w plikach nie przekraczających 1MB, które należy nadsyłać na adres marketing@sprintair.eu w formie załączników do listu elektronicznego.
 5. Konkurs trwa od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. do godziny 23:59. W tym czasie można nadsyłać Zdjęcia. Zdjęcia przesłane po terminie 30 września 2016 r. nie będą brały udziału w konkursie. Decyduje data i godzina listu elektronicznego zawierającego Zdjęcia.

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dalej zwana „Uczestnikiem”.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać Zdjęcia zgodnie z zapisami § 1 ust. 3-5 Regulaminu.
 3. Przesłanie Zdjęć do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z:
  1. akceptacją warunków konkursu i regulaminu dostępnego na stronie http://sprintair.eu/ w zakładce Aktualności.
  2. oświadczeniem Uczestnika, że Zdjęcia stanowią wynik jego indywidualnej pracy twórczej i swoja tematyką będą nawiązywały do lotniczej działalności Organizatora Konkursu;
  3. oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłoszonych Zdjęć;
  4. prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonych Zdjęć nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;
  5. zgłoszone Zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich;
  6. osoby, których wizerunki zostały utrwalone na Zdjęciach udzieliły zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie objętym niniejszym Regulaminem, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz w celach reklamowych i promocyjnych, a także w zakresie objętym przeniesieniem praw autorskich, o którym mowa w postanowieniach § 6 Regulaminu;
  7. zgłoszone Zdjęcia nie były nigdzie wcześniej publikowane oraz nie były zgłoszone w żadnym innym konkursie;
 4. Poprzez przesłanie Zdjęć do udziału w Konkursie, Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Organizatora w związku z korzystaniem ze Zdjęć na zasadach i w zakresie objętym Regulaminem.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika, Organizator uzyskuje uprawnienie do przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) danych osobowych Uczestnika biorącego udział w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z procedurą konkursową, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora: SprintAir SA, ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenia zgodne z poniższą formułą:

„Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie moich danych przez  spółkę SprintAir SA Zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem podanych danych jest spółka SprintAir SA, która/y będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach związanych z procedurą konkursową Konkursu, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody. Zostałem(am) ponadto poinformowany(a), że mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania kierując swe wnioski na adres SprintAir SA, ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”). Ponadto wyrażam zgodę na przekazywanie i udostępnianie moich danych podmiotom, które współpracują z Organizatorem przy urządzeniu Konkursu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Wyrażam również zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na przesyłanie mi informacji handlowych przez Organizatora drogą pocztową, elektroniczną i telefoniczną. Wszelkie powyższe dane podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu do moich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia jak również do odwołania zgody dotyczącej otrzymywanie informacji handlowych przez Organizatora.”

 1. Poprzez przesłanie Zdjęć do udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie ze Zdjęć i wizerunków na nich utrwalonych w dowolny sposób dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, rozstrzygnięciem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz przekazaniem nagrody, w tym w szczególności do zwielokrotniania i rozpowszechniania Zdjęć i wizerunków na niej utrwalonych na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w portalach społecznościowych oraz w celu promocji i reklamy Konkursu w prasie, radiu, telewizji, Internecie.
 2. Zgłoszone Zdjęcia nie mogą zawierać treści i podtekstów sprzecznych z prawem, treści rasistowskich, faszystowskich, pornograficznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści zwłaszcza na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i obraźliwe, treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, zawierających dane osobowe, odnoszących się do polityki, zdrowia, zawierających znaki towarowe, treści wulgarne, obrażające uczucia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze lub wadach prawnych Zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. Organizator wyklucza Uczestnika z Konkursu bez konieczności powiadomienia go o tym fakcie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik może, do czasu zamknięcia przyjmowania Zdjęć tj,. do momentu wskazanego w § 1 ust. 5 Regulaminu wycofać się z udziału w Konkursie. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie należy przesłać na adres konkurs@sprintair.eu.
 6. Każde Zdjęcie musi być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem autora.
 7. Technika wykonania prac jest dowolna.
 8. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do nadesłania maksymalnie trzech Zdjęć.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY

 1. Ogłaszanie wyników Konkursu nastąpi 07.10.2016 r. poprzez ich publikację na oficjalnym profilu SprintAir w portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną .
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni drogą głosownia przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny.

NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest bilet lotniczy w dwie strony na trasie Zielona Góra/Babimost – Warszawa.
 2. Nagrodą pocieszenia są gadżety firmowe, w skład których wchodzą będą smycze, długopisy z nadrukiem logotypu SprintAir, notatniki oraz układanki.
 3. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 5 nagród pocieszenia
 4. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.
 5. Nagroda przesłana zostanie Zwycięzcy na koszt Organizatora w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na podany przez Uczestnika adres.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

 1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przyznanej nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika, a także za wszelkie działania operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci, a także ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie http://sprintair.eu w zakładce Aktualności. Uczestnik jest związany zmienionym Regulaminem od dnia przesłania przez Organizatora opublikowania  informacji o fakcie dokonania zmiany Regulaminu na stronie http://sprintair.eu/

 REKLAMACJE

 1. W terminie do dnia 10.10.2016 r. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu bezpośrednio do Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania listem poleconym na adres Organizatora – SprintAir SA, ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa.
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane listem poleconym z dopiskiem „REKLAMACJA – Konkurs fotograficzny Odlotowe Wakacje”
 3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w pkt. 2 nie podlegają rozpoznaniu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora – SprintAir S.A.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.